2016. augusztus 24., szerda

Ókori kéziratok
Az ókori görögök és rómaiak nagy krónikaírók voltak. Az emberi civilizáció számára sajnálatos módon írásaik nagy részének nyoma veszett. Az egyik legnagyobb veszteség akkor ért bennünket, amikor a tűzben odaveszett a fel-gyújtott Alexandriai Könyvtár nagyszerű ismerettára. De más, kevésbé drámai körülmények között is sok szöveg tűnt el.
A görög és római civilizáció hatalmas irodalmának egy részét Európa és Kis-Ázsia kolostoraiban és uralkodói könyvtáraiban őrizték meg, sok iromány a sötét középkort is túlélte. Nagyrészt a firenzeieknek köszönhető, hogy az európaiak mindezt a tudást felelevenítették, és a civilizáció ma reneszánsznak nevezett, óriási mértékű felvirágzásának kiindulópontjaként használták fel.
A tizennegyedik századi nagy itáliai filozófus, Petrarca maga köré gyűjtötte a hasonló gondolkodású tudósokat, akiket hozzá hasonlóan elbűvöltek a klasszikus tradíciók. Ők úgy vélték, hogy akár több ezernyi eredeti latin és görög nyelvű kézirat és dokumentum is rejtőzhet magány-gyűjteményekben és isten háta mögötti kolostorokban. Sokan közülük életcéljukká tették ezeknek a kincseknek a felkutatását.
Petrarca után egy emberöltővel tették az ókori "tudományos" értekezések terén az egyik legjelentősebb felfedezést. A kutatás egyik kulcsfigurája Niccolo Niccoli volt. A 15. század második évtizedében Niccoli bukkant rá a római író, Manilius Astronomica a, Lucretius De rerum naturdjára, valamint több, bányászattal és földműveléssel foglalkozó könyvre, köztük Statius 'lvaejére és Columella De re rusticdjára. Néhány évvel késő b Bracciolini meglelte Sextus Julius Frontinus Liber de/aquisét, amely a római építészet technikájának alapkövét Jelentette, valamint Cicero Brutusát, azt a könyvet, amely a monarchikus kormányzási forma erényeinek ecsetelése miatt politikailag hamarosan vitatottá vált.
Ezeknek a leleteknek az adta a jelentőségét, hogy eredeti latin nyelven íródtak, és nagyrészt érintetlenek voltak. Ez pedig azt jelentette, hogy a tizennegyedik század végének és a tizenötödik század elejének firenzei elitje először olvashatta a klasszikus kor nagy gondolkodóinak szavait pontosan úgy, ahogy awkat leírták.
De ami talán még ennél is fontosabb, hogy amikor ezeket a műveket lefordították, és elkezdték őket értelmezni, egykettőre rájöttek, hogy a római tudósok tudományos gondolkodása milyen rendkívüli mértékben táplálkozik egy még régebbi forrásból: a görögök, különösen pedig az olyan figurák az elképzeléseiből, mint Archimédesz,
Arisztotelész, Pitagorasz és Platón, a görög művelődés Kr. e. 500 és 250 közötti aranykorának képviselői.
Ennek elkerülhetetlenül az lett a következménye, hogy újabb, még intenzívebb kutatás indult a tudományos ismeretek eredeti görög nyelvű forrásai után. A már előkerült írásoktól fellelkesülve Firenze legtehetősebb polgárai közül jó néhányan ügynököket menesztettek külhonba, hogy felkutassanak, és a nevükben megvásároljanak bár-mit, ami görög eredetiben fellelhető.
Nyugat-európai kézben az eredeti görög kéziratokat mind ez ideig csupán Arisztotelész írásainak néhány töredéke, Platón egy-két írása és Euklidész pár traktátusa képviselte, melyeket szerzetesek őriztek féltékenyen vagy egy maroknyi megszállott birtokában voltak. Állítólag magának Petrarcának a tulajdonában is volt egy eredeti Homérosz-kézirat, amelynek viszont egyetlen szavát sem értette. Az általa emlegetett római írók szavahihetőségében megbízva elfogadta, hogy Homérosz nagy költő volt, és minden este lefekvés előtt megcsókolta a könyvet.
A tizenötödik század első három évtizedében több száz eredeti kézirat talált magának utat Firenzébe, elsősorban Keletről: ahol egykor keresztes lovagok harcoltak a kereszténység védelmében, most nyugati megbízottak alkudoztak, és vásárolták fel a szellemi tőkét a törököktől. Egy Giovanni Aurispa nevű firenzei ügynök egyik különösen gyümölcsöző utazása után egymaga 238 teljes kézirattal tért haza 1423-ban.
Firenze szellemi közössége ily módon jutott hozzá Arisztotelész Politikájának hiánytalan példányaihoz, Hérodotosz történetírásaihoz, Platón dialógusaihoz, az Iliászhoz, az Odüsszeia 'hoz, Szophoklész drámáihoz, valamint Hippokratész és Galénosz orvosi írásaihoz.
A görög szövegek egyre gyarapodó gyűjteményének pontos fordításaival az a nyugtalanító felismerés járt együtt, hogy a görögök már csaknem kétezer évvel korábban túlszárnyaltak mindent, amit addig a firenzeiek kulturális téren elértek. Ez a felfedezés azonban nem járt destruktív következményekkel. Arra inspirálta őket, hogy ne csupán versenyre keljenek velük, hanem merészen vegyék fontolóra az ókoriak által elért teljesítmények továbbfejlesztését.
1428-ban bizottságot alakítottak a firenzei oktatási rendszerben végrehajtandó számos változtatás elősegítésé-re. A város kulturális szívét jelentő Studium egyik kurátora Cosimo de' Medici, az akkor Rómában élő ifjú bankár lett. Ö vette rá a firenzei egyházi intézményeket, hogy évi 1 500 forint adományozásával két új tanszékkel bővítsék a tantárgyak körét. A meglévő stúdiumok a következők voltak: orvostudomány, asztrológia, logika, nyelvtan és jogtudomány, ezeket egészítették ki az erkölcstannal, valamint a retorikai és poétikai katedrával. Ez minden firenzei diák számára új tanrendet eredményezett, és ez alkotta annak az Európa-szerte átvett rendszernek az alapját is, amely Anglia, Franciaország és !tália egyetemein egészen a 18. századig változatlan formában maradt fenn. 


Kapcsolódó cikkek:

Ókori kéziratok – Hogyan állapítják meg a korukat?


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése