2015. szeptember 29., kedd

Petrováci Metropólia


https://goo.gl/photos/gFBipUBTvgAGHDVk6
Észrevetted, hogy az épületen nincs 2 egyforma kereszt?

 Az Petrováci Metropóliáról készült fotókat itt találod!
A fotókat Soha Péter és Balajthy Gréta késztette
A metropólia szó jelentése, anyaváros, anyaegyház
Üdítő látvány ez az épülő templom a sok minaret és mecset között.
  (Csodálkozva tapasztaltuk, hogy Montenegróban, az egykori Jugoszlávia utódállamában egyre több nő hord kendőt, csador jellegű ruhát és talpig ruhában fürdenek a tengerben.)
Kapcsolódó cikket találsz itt:
Ferenc pápa Debrecent jelölte ki a magyar görög katolikusok fővárosának

2015. szeptember 24., csütörtök

Bosznia-Hercegovina átutazóban

Átutazóbaan készült fényépeket megnézheted itt!
Átutazóban készült fotókat megtalálod itt!
A fotókat Soha Péter és Balajthy Gréta késztette
1992. április 5-én vált függetlenné, ám az országon belül a szerb, a bosnyák és a horvát etnikum között ellentétek feszültek. A milosevicsi Jugoszlávia beavatkozása a boszniai szerbek oldalán 1992-ben a jugoszláv utódállamok térségének legvéresebb háborújához vezetett.
Az ország mai alkotmányos berendezkedését a háborút lezáró daytoni békeszerződés (1995) határozza meg. Bosznia-Hercegovina két entitásból áll, az ország területének 51%-át kitevő Bosznia-hercegovinai Föderációból (Federacija Bosne i Hercegovine/Федерација Босне и Херцеговине – elterjedtebb nevén bosnyák-horvát föderáció), amely bosnyák, illetve horvát többségű kantonokból áll, és a közigazgatásilag egységes Szerb Köztársaságból (Република Српска / Republika Srpska). (A két entitás között megosztott Brčko város és környéke Brčkói Körzet néven tulajdonképpen közvetlen szövetségi igazgatás alatt áll).

Bosznia-Hercegovina területe 51 129 négyzetkilométer. Horvátországgal rendkívül hosszú, 932 km közös határa van északon és délnyugaton. Északkeletről Szerbiával, délkeletről pedig Montenegróval (Crna Gora) szomszédos. Bosznia-Hercegovina nagyrészt természetes határokkal rendelkezik, amelyeket északon a Száva, keleten a Drina, délnyugaton pedig a Dinári-hegység alkot.
Az ország két történelmi-földrajzi egységből, az északon elterülő, nagyobb (mintegy 42 ezer négyzetkilométert kitevő) Boszniából valamint a déli Hercegovinából áll. Mindkét rész nagyobb részben hegyvidéki terület, de a felszín jellegzetességei eltérőek.

Észak felé a hegyvidék a Száva-mellék (Posavina) lágy dombokkal borított vidékébe, majd a Pannon-síkságba megy át. Boszniának a dinári hegyvidékhez tartozó részei kelet-nyugati irányban húzódnak. Hercegovina a Hegyi - (vagy Magas-) és az Adriai- (vagy Alacsony-) Hercegovinából áll. Utóbbi Neum (Magyarországon ismertebb nevén Naum) és a Klek-félsziget között kiér a tengerre. Jelentősek az ún. poljék (kis, völgyekben elterülő síkságok) is, amelyek a nagyobb boszniai folyók mentén észak-déli irányban húzódnak. Délnyugaton, délen és délkeleten a kiterjedt karsztmezők (a Livnói, Duvnói és a Popovo polje) adják a táj jellegzetességét.
A világ országai közt itt a legrövidebb a tengeri határ hossza a szárazföldihez képest.[3]
Bosznia-Hercegovina területének 13,6%-a művelhető, de mezőgazdasági művelés alatt csak 3%-a áll. Az ország természeti erőforrásai között említendők a szén, a vas, a bauxit, a mangán, a réz valamint a fa és a jelentős vízenergia. Bosznia-Hercegovina számára a ritkán előforduló földrengések és áradások jelentik az egyetlen komoly természeti veszélyforrást. A legsúlyosabb természeti problémák közé az ipari eredetű légszennyezettség, a területnek az ökológiai tudat és kultúra hiányából fakadó általános szennyezettsége, és a fokozott erdőirtás tartozik. Legmagasabb pontja: Maglić (2386 m)

Forrás és további infó itt!

2015. szeptember 23., szerda

Ulcinj (Montenegró)

Ulcinj, Montenegró
 Az Ulcinjban készült fotókat itt találod!A fotókat Soha Péter és Balajthy Gréta késztette
Ulcinjt az időszámítás előtti századokban kolkhiszi görögök alapították. A görög alapítású várost azonban a 444. évi földrengés idején a tenger hullámai nyelték el. A mai város a bizánci időkben épült. A Nemanjidák, később a zetai (Crna Gora-i) Balsicsok, majd a velenceiek és a törökök uralma után 1878-ban került Montenegróhoz. 1571-től kezdve Ulcinj a törökök által idetelepített algíri kalózoktól az Adria legrettegettebb kalózfészke volt, a híres Uludzs Ali vezérletével, aki 600 fős kalózcsapatával pusztította az Adria partjait. Zsákmánnyal, rabszolgákkal megrakott hajói ide futottak be, akiket az itteni rabszolgapiacon adtak el. A kalózközpont bevehetetlenségét az is bizonyítja, hogy még Velencének sem sikerült kifüstölnie innen őket, sőt a 17. század végén ellenük indított hadjárat során a velenceiektől zsákmányolt hadipénztár aranyaiból építtette fel Sinan pasa a róla elnevezett pasa dzsámit (Pasino) is.
A város keleti kevert népességű lakói teszik színessé, hangulatossá a város forgatagát. A lakosság 73%-a albán, alig több mint 10%-a montenegrói, de élnek itt törökök is, sőt sokáig kisebb néger kolónia is élt itt, akik nem rabszolgaként kerültek ide, hanem a hagyomány szerint még a 19. században Selim Surle ulcinji hajóskapitány telepítette le őket a városba. A régi kalózvárnak mára csak a romjai maradtak, a kikötő fölötti magaslaton meredezve. Falait az 1878. évi felszabadító harcok során rombolták le. A környék magyar vonatkozású érdekessége az egykori rabszolgavásáráról híres Ulcinj mellett fekvő kicsi Madzari (Magyarok) nevű falucska, amelyet talán még a török időkben Magyarországról elhurcolt egykori magyarok leszármazottai laknak.
A városkát enyhe klímája, hosszú homokos strandja, szállodasorai és keleties hangulatú piaca, és a népviseletek, népszokások különös keveredése teszi hangulatossá.
Forrás és további infó itt!

2015. szeptember 22., kedd

Bogumilok

 Bogumil síremlék (Bosznia-Hercegovina)
 Mostar közelében lévő bogumil síremlékekről készült fotókat itt találod!
A fotókat Balajthy Gréta késztette 
A bogumilok (or. 'Isten kedveltjei'): eretnek szekta. - A hagyomány szerint Péter bolgár cár (927-968) idején Jeremias Bogomil bolgár pap alapította. Hitük szerint a világot a Jó (Isten) és a Gonosz (ördög) teremtette; Isten teremtménye a lélek (a porhüvelybe zárt szellem). A földi világot, a testet s az egyh-at is Isten elbukott elsőszülött fia, Satanael teremtette, a másik fia, Jézus Krisztus testet öltve megmutatta az igazság felé vezető igaz utat, de tanait később meghamisították. „Keresztények” (igazak) csak azok lehettek, akik tökéletességre törekedve egész napjukat elmélkedéssel töltötték, a lélek túlvilági életére készülve. A testi életet és a munkát az ördög előtti hódolatnak tartották. Az egynejűséget éppoly bűnnek tartották, mint a kicsapongást v. többnejűséget. Az emberben 2 lelket tételeztek föl, a jót és a rosszat, s csak az lehetett bogumillá, akiből a rossz lélek távozott.
...A 12. sz. óta Velence támogatta a bogumilokkal rokonszenvező délszláv tartományurakat, ezáltal a magyar szárazföldi hatalmat gyengítve elvonta azt az érdekterületének tartott tengerparttól s a tengeri kereskedőktől. A bogumilok visszavezetése az Egyházba sikertelen maradt, a török hódítás után az egymástól elszigetelt bogumil falvak népe a gazdasági kedvezmények hatására is áttért a mohamedán hitre.
Forrás és további infó itt!
Boszniában, ahol szinte majdhogynem államvallás volt a bogumilizmus, főurak, így az ország vezetője Kulin bán is áttértek a bogumil hitre, viszont megmaradt a feudális birtokrendszer, a jobbágyság, az adók, a címek és előjogok, míg a bogumilizmusnak az alapelvei az őskereszténység szegénységhez való visszatérésre buzdított.
Forrás és további infó itt!

2015. szeptember 17., csütörtök

Az egyetlen dolog, ami megváltoztat
A bölcsesség és a tapasztalat nem változtatja meg az embert. Az idő nem változtatja meg az embert. Az egyetlen dolog, ami megváltoztat: a szeretet.
Paulo Coelho

2015. szeptember 15., kedd

Változásról
„Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad.”

Hippokratész

2015. szeptember 10., csütörtök

Egy anya mindig kétszer gondolkodik...


Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.
Sophia Loren

2015. szeptember 9., szerda

2015. szeptember 8., kedd

A lélek eltökélt

  Az az ember, akinek a hite hegyeket mozgat meg, és hat hét múlva meghal, az hat héten át mozgathatta a hegyeket. És nyilvánvalóan elegendő volt számára ennyi.
   Az utolsó nap, utolsó órájában elhatározhatta: „Rendben van, elég volt. Készen állok egy újabb tapasztalatra." Te persze mit sem tudhattál erről az elhatározásról, mivel nem mondta el. Az az igazság, hogy már korábban meghozta ezt a döntést - napokkal, hetekkel korábban -, és nem mondta el neked; nem mondta el senkinek.
   Olyan társadalmat teremtettetek, melyben rendellenesnek számít, ha valaki meg akar halni - rendellenesnek számít jóban lenni a halállal. És mert te nem akarsz meghalni, el sem tudod képzelni, hogy másnak esetleg szándékában áll - nem számít, milyenek a körülményei, milyen az állapota.
  Akadnak azonban helyzetek, melyekben a halál kedvezőbb lehet az életnél -biztos vagyok benne, hogy te is el tudsz képzelni ilyet, ha elgondolkozol rajta.
  Ezek az igazságok azonban nem tárulnak fel előtted- hiszen nem magától értetődőek -, amikor olyan emberrel találkozol, aki a halált választja. És a halálra készülő ember pontosan tudja ezt. Érzi a döntésére vonatkozó jóváhagyás szintjét a szobájában.
   Megfigyelted-e, hány ember várja ki, amíg kiürül a szobája, mielőtt meghal ? Egyesek még biztatják is a szeretteiket: „Nem, menjetek csak. Egyetek egy harapást". Vagy: „Menjetek, aludjatok egy kicsit. Jól vagyok. Reggel majd látjuk egymást". És amikor a hűséges őr magára hagyja, ugyanígy tesz a lélek is a testtel, melyben lakozott.
   Ha ellenben elmondaná a rokonainak és a barátainak: „Meg akarok halni", akkor így válaszolnának: „Ó, nem, biztosan nem úgy érted"; vagy: „Ugyan, ugyan, ne beszélj így"; vagy: „Ne hagyj el, kérlek". Az egész orvosi szakma azon fáradozik, hogy életben tartson embereket,ahelyett, hogy megadná nekik a méltóságteljes halál lehetőségét. Az orvosnak, vagy az ápolónőnek kudarc a halál. Egy barátnak vagy egy rokonnak katasztrófa. Csak a lélek számára megkönnyebbülés - megszabadulás.
   A legnagyobb ajándék, amit a haldoklónak adhatsz, hogy hagyod békében meghalni - és nem gondolod, hogy feltétlenül „ki kell tartania", vagy tovább kell szenvednie, vagy egyenesen veled törődnie élete legválságosabb pillanataiban.
   Gyakran előfordul, hogy valaki azt mondja, élni akar, azt hiszi, hogy élni akar, sőt, még imádkozik is azért, hogy élhessen; lelki szintjén azonban már megváltoztatta a döntését.
   Márpedig akkor eljött az ideje, hogy levessük a testet, és más célok érdekében megszabadítsuk a lelket. Ha a lélek így dönt, a test mit sem tud változtatni rajta. Az elme gondolatai sem tudják módosítani. A halál pillanatában tanuljuk meg,hogy a test-szellem-lélek hármasságból melyik vezérli a dolgokat. Egész életedben úgy véled, hogy azonos vagy a testeddel. Olykor megfordul a fejedben, hogy talán az elméd jelent téged magadat, és csak a halálod pillanatában jössz rá, Ki Vagy Valójában.
   Vannak olyan idők is, amikor a test és az elme nem figyel a lélekre. Ez is létrehozza az általad - a lényed, az életed által - íródó forgatókönyvet. Az emberek számára többnyire az bizonyul a legnehezebbnek, hogy meghallják a saját lelküket (figyeld csak meg, milyen keveseknek sikerül).   
   Gyakran történik az, hogy a lélek meghozza a döntését, mely szerint itt az ideje elhagyni a testet. A test és az elme - a lélek örök szolgái - meghallják, és elkezdődik a távozás folyamata. Az elme (ego) azonban nem akarja elfogadni. Végtére is ez a létezésének a végét jelenti. Utasítja tehát a testet, hogy álljon ellen a halálnak. A test boldogan engedelmeskedik, minthogy szintén nem áll szándékában meghalni. A test és az elme (ego) jelentős ösztönzést és bátorítást kap a külvilágból - a saját teremtése világából; így megszilárdul a tervük. Ezen a ponton minden attól függ, hogy mennyire ragaszkodik a lélek a távozáshoz. Ha nem olyan kényszerítő erejű ez a vágy, akkor a lélek Így szólhat:„Rendben van, győztetek. Kicsit még elidőzöm itt." De ha a lélek egészen pontosan tudja, hogy a további itt-tartózkodása nem szolgálja magasabb céljait, hogy már nem fejlődik tovább ennek a testnek a révén - akkor a lélek eltökélten eltávozik, és semmi nem állíthatja meg; és nem is kellene megpróbálkozni vele.

Neale: Beszélgetések Istennel részlet:
Kapcsolodó gondolatokat találsz itt!


2015. szeptember 3., csütörtök

Igazságosságról


„ Meg kell szerettetnünk magunkat az emberekkel, mert az emberek csak azokhoz igazságosak, akiket szeretnek” 
 Flaubert

2015. szeptember 1., kedd

Megfelelés és egyensúly


Csak azoknak tudsz tökéletesen megfelelni, akik teljes egyensúlyban vannak önmagukkal, így képesek elfogadni másokat is olyannak, amilyenek.
forrás:Szabadon Ébredők
Kapcsolódó cikk: Kik vagyunk